Regulamin Sklepu Internetowego www.savimeble.pl

I Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady korzystania ze Sklepu Internetowego savimeble.pl oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego savimeble.pl przez “Sklep Meblowy SAVI s.c.” .
 2. Operatorem Sklepu Internetowego savimeble.pl jest firma Sklep Meblowy SAVI s.c. Marta Tomasik, Zdzisław Szczepański z siedzibą na ul. Grunwaldzkiej 2, 82-300 Elbląg, NIP 5783109542, REGON 281375038.
 3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 4. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
  a) e-mail:
  zamowienia@savimeble.pl
  b) telefon: 513 891 531
  c) telefon: 798 923 824
  d) wiadomość na czat online na sklepie savimeble.pl

II Definicje

 1. Sklep Internetowy – serwis internetowy w układzie sklepu dostępny pod adresem www.savimeble.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 2. Sprzedawca – Marta Tomasik, Zdzisław Szczepański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą firmy Sklep Meblowy SAVI s.c wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej pod adresem ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg.
 3. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 4. Regulamin – niniejszy dokument.
 5. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Konto – osobisty panel administracyjno-informacyjny Klienta w Sklepie Internetowym tworzony w wyniku prawidłowej rejestracji, za pomocą którego może składać Zamówienie.
 7. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 8. Towar – produkt prezentowany i oferowany w Sklepie Internetowym, który można zakupić online; każdy opis Towaru jest dostępny przy prezentowanym produkcie.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 10. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, wyświetlania reklam o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.
 11. Cena – wartość Towaru brutto, umieszczona obok informacji o Towarze. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
  III Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 12. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) komputer z dostępem do Internetu,
  b) dostęp do poczty elektronicznej,
  c) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
  d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 13. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 14. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 15. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
  IV Warunki świadczenia usług
 16. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych usług polegających na:
  a) prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,
  b) przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
  c) udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie,
  d) zamieszczaniu opinii w Sklepie na temat Towarów.
 17. Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 18. Umowa:
  a) o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta,
  b) o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,
  c) o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
 19. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 20. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
  V Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług na savimeble.pl
 21. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
 22. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
 23. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
 24. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto ),
  c) numer telefonu.
 25. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych Towarów należy podać:
  a) firmę,
  b) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  c) adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto ),
  d) imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  e) numer telefonu.
 26. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  a) Zakupiony/zamówiony towar nie jest dostępny, wówczas w ciągu 48 godzin od momentu zamówienia sprzedawca informuje klienta o zaistniałej sytuacji drogą e-mailową lub telefoniczną i anuluje zamówienie wraz ze zwrotem ewentualnej wpłaty klienta.
  b) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
  c) działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 27. Zakupy bez logowania (bez rejestracji) umożliwiają dokonanie jednorazowej transakcji w Sklepie Internetowym. W trakcie przejścia przez pierwszy krok koszyka należy wybrać opcję zamów „bez rejestracji”. Dokonanie zakupów bez Rejestracji wymaga wypełnienia wszystkich pól w formularzu zamówienia oznaczonych „*”.
  VI Sposób porozumiewania się z Klientem
 28. Siedziba Sprzedawcy mieści się na ul. Grunwaldzkiej 2, 82-300 Elbląg.
 29. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub także telefonicznie pod numerem 513 891 531 lub 798 923 824 w godz. od 10:00 do 18:00 w dni robocze oraz od 10:00 do 14:00 w soboty.
 30. Wszelkie reklamacje można składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@savimeble.pl.
  VII Transport Towaru
 31. Każdy zakup będzie potwierdzony wiadomością wysłaną na konto mailowe.
 32. Cena transportu nie obejmuje wniesienia i montażu dostarczanych produktów do miejsca przeznaczenia
 33. Wniesienie oraz montaż są osobną usługą, oferowaną przez firmę Sklep Meblowy SAVI s.c.
 34. Dostarczenie Towaru następuje na koszt Klienta za pośrednictwem wewnętrznego transportu Sklepu Meblowego SAVI s.c., bądź firmy kurierskiej. O kosztach transportu Klient dowiaduje się w momencie składania Zamówienia. Istnieje możliwość odbioru osobistego Towaru w siedzibie firmy.
  UWAGA: Firma realizuje zamówienia tylko na terenie Polski. Istnieje możliwość wysyłki towaru za grancie Polski po wcześniejszym kontakcie i ustaleniu e-mailowym ze sprzedawcą, kwoty oraz czasu realizacji takiego zamówienia
 35. Chwilą wydania Towaru jest moment przekazania towaru Klientowi
  VIII Czas realizacji Zamówienia
 36. Wszystkie Towary SAVI Meble są produkowane pod zamówienie Klienta, czas realizacji wynosi od 14 do 28 dni roboczych, ze względów logistycznych termin dostarczenia Towaru może się wydłużyć do maksymalnie 3 dni roboczych
 37. W przypadku złożenia Zamówienia na Towary nieprodukowane przez firmę Sklep Meblowy SAVI s.c. i aktualnie niedostępne w magazynie Sprzedającego, a znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego termin realizacji może się wydłużyć maksymalnie do 8 tygodni. O powyższym Klient zostanie wcześniej poinformowany.
  IX Gwarancja
 38. Na produkty nowe ze Sklepu Internetowego jest udzielana 24 miesięczna gwarancja. Kartę gwarancyjną Klient dostaje w formie elektronicznej bądź przy odbiorze mebli.
  X Reklamacje
  1.Klient powinien sprawdzić i obejrzeć Towar w momencie odbioru, czy przesyłka nie zawiera uszkodzeń.
 39. W przypadku uszkodzeń Klient w obecności przewoźnika musi spisać protokół reklamacyjny
 40. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne powinny zawierać
 • imię i nazwisko / firmę,
 • numer zamówienia,
 • opis niezgodności towaru z umową,
 • datę zakupu,
 • protokół szkody,
 • zdjęcia uszkodzenia,
 1. Reklamacje można składać mailowo pod adresem: zamowienia@savimeble.pl.
 2. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.
 3. Wyłączenia z gwarancji:
  a) utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadkach:
 • użytkowania mebla w pobliżu źródeł ciepła (kaloryfery, piecyki, itp.) – min. odległość ustawienia mebla od źródła ciepła to 30 cm,
 • zalania mebla wodą lub inną cieczą,
 • montaż meble nie zgodnie z załączoną instrukcją,
 • użytkowania mebla niezgodnie z przeznaczeniem,
 • stwierdzenia prób wykonania naprawy lub poprawek przez osoby nieuprawnione,
 • stwierdzenia niewłaściwego wykonania zabiegów czyszczenia i konserwacji lub zabrudzenia wyrobu,
 • wszelkich uszkodzeń mechanicznych,
 • szkód powstałych w wyniku niewłaściwego przewożenia mebli przez Klientów.
  b) za wadę nie zostaną uznane:
 • nieodpowiedni dobór przez Kupującego kolorystyki mebli (kolory mebli na zdjęciach, mogą nieznacznie różnić się od oferowanych mebli w rzeczywistości) lub błędnego wymierzenia przez Klienta miejsca na meble,
 • widoczne promienie rdzeniowe drewna jako jeden z elementów jego budowy anatomicznej,
 • zmiany zachodzące naturalnie, podczas przeciętnej eksploatacji mebla,
 • właściwości wynikające z rodzaju użytego materiału,
 • naturalny zapach wyrobów lakierowanych, który może się utrzymywać do 2 miesięcy od rozpoczęcia użytkowania,
 • dopuszczalne różnice w odcieniu elementów drewnianych (drewno jako materiał naturalny posiada zróżnicowane odcienie zależne od jego naturalnych warunków siedliskowych),
 • różnice w kolorystyce mebla ze względu na usłojenie drewna,
 • zdrowe sęki, które nie są usuwane przy produkcji,
 • niewielkie zaprawki ubytków w drewnie (o ile nie odbiegają kolorystycznie od elementu i nie są zastosowane na eksponowanych elementach).

XI Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania
  jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu
  Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane
  osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy
  ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez
  czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w
  posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy mailowo na adres savielblag@wp.pl oświadczenie o
  odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy
  wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Zwrot towaru odbywa się na koszt klienta. Zwrot pieniędzy odbywa się po weryfikacji otrzymanego towaru od klienta w terminie nie dłuższym niż 10dni roboczych. Bieg terminu rozpoczyna się od dostarczenia produktu.

XII Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności firmom kurierskim w celu dostarczenia Towaru czy operatorom systemów płatności.
 3. W przypadku zgody Klienta, adres e-mail podany przy subskrypcji newslettera będzie wykorzystywany w celach marketingowych sklepu savimeble.pl; zgoda na subskrypcję może być cofnięta w każdym czasie,
 4. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej; dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

XIII Postanowienia końcowe

 1. Składając Zamówienie, Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin w całości.
 2. Właściciel Sklepu ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu; zmiany Regulaminu nie dotyczą transakcji już dokonanych/w trakcie realizacji.
 3. Wykorzystane na zdjęciach dekoracje nie są wliczone w cenę mebli i nie są sprzedawane wraz z zakupionym towarem, stanowią one jedynie element ekspozycji.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian; niniejsze postanowienie nie dotyczy transakcji w trakcie realizacji.
 5. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony mogą podjąć próbę rozstrzygnięcia go w sposób polubowny działając w dobrej wierze.